Regels en criteria


Om te beoordelen of iemand een voedselpakket krijgt, hanteren wij landelijke regels en criteria. Hieronder leest u een samenvatting van deze toekenningscriteria (geldig vanaf 1 januari 2020).


1  Normbedragen


De normbedragen per maand zijn als volgt: 

 • Basisbedrag per huishouden: € 135,-  
 • Per persoon: € 95,-  
Aantal kinderen  alleenstaand  echtpaar/samenwonenden 
0  230 325
1  325 420
2  420 515
3  515 610
4  610 705
5  705  800

Uitgangspunt is dat ieder huishouden 1 pakket ontvangt. Het normbedrag voor toelating conform criteria en de grootte van het voedselpakket wordt met name bepaald door het aantal inwonende gezinsleden.

Heeft u wekelijks leefgeld, dan berekenen we het maandbedrag door het weekbedrag te vermenigvuldigen met 4,3333.

Als u een  bewindvoerder heeft dan moet hij/zij uw aanvraag indienen. Hierbij moet het budgetplan meegestuurd worden.

2  Inkomsten


Hieronder vallen alle netto inkomsten, inclusief toeslagen en (voorlopige) teruggaaf inkomstenbelasting van aanvrager, van de partner of inwonende volwassene waarmee een gezamenlijke huishouding wordt gevoerd. Voor inwonende (kostgeld verdienende) kinderen of andere familieleden gaan we uit van een bijdrage van € 200,- en we tellen bijvoorbeeld het kind gebonden budget ook mee. 

Niet meegeteld worden: 

 • inkomsten die een specifiek doel hebben, zoals langdurigheidstoeslag en kleine inkomsten uit hobby
 • vakantietoeslag
 • kinderbijslag
 • studiefinanciering inwonende kinderen
 • persoonsgebonden budget (PGB)
 • neveninkomsten van kinderen zoals krantenwijk, bijbaantje e.d. 

3  Uitgaven


Bij de uitgaven tellen alleen de kosten mee van de personen van wie het inkomen is meegeteld. Kosten, die bijvoorbeeld vanuit de kinderbijslag of persoonsgebonden budget worden voldaan, tellen dus niet mee. De meest voorkomende zaken die bijna alle uitgaven afdekken zijn: 

 • Huur 
 • Rente en aflossing hypotheek 
 • Energie en water 
 • Premie zorgverzekering met een maximum per volwassene van €189,- voor alle verzekeringen (bijv. zorgverzekering, inboedel-, uitvaart- en WA-verzekering). 
 • Eigen bijdrage zorgverzekering en reserveringen eigen risico van maximaal € 38,- per volwassene 
 • Telefoon, TV en Internet (met een maximum van € 55,– p.m. plus €4,- extra per gezinslid boven de 12 jaar) 
 • Kosten persoonlijke verzorging, was- en schoonmaakmiddelen. Basisbedrag van €6,- per huishouden en €19,- extra voor ieder gezinslid (dus €25,- voor 1-pers huishouden, €44,- voor 2 pers., €63 voor 3 pers., etc.)
 • Gemeentelijke belastingen (voor zover die daadwerkelijk worden betaald) 
 • Belastingen Waterschap (voor zover die daadwerkelijk worden betaald) 
 • Aflossing van schulden (schulden aan familieleden worden in beginsel niet meegenomen) 
 • Kosten kinderopvang mits noodzakelijk 
 • Kosten vervoer: €18 per gezinslid, ongeachte de leeftijd. Deze reservering wordt gemaakt voor het gebruik van een fiets en/of beperkt openbaar vervoer.
 • Autokosten voor onder andere woon- werkverkeer en op medische gronden moeten aantoonbaar worden gemaakt en op basis van €0,19 per km.

Overige uitgaven dienen altijd gespecificeerd te worden 

Niet meegeteld worden: 

 • Kosten van huisdieren, deze kosten komen niet in aanmerking als uitgavenpost behalve als het aantoonbaar een hulp- of blindengeleidehond betreft.
 • Premie voor spaar-, pensioen- of overlijdensrisicoverzekering met spaarelement, voor zover niet verbonden aan de eigen woning 

4  Hardheidsclausule


Het is onmogelijk om alle situaties te vangen in regeltjes. Indien het toepassen van de hiervoor vermelde regels, in zeer bijzondere situaties, tot ongewenste situaties leidt, kan de beoordelaar van de voedselbank bij uitzondering, maar wel onderbouwd, afwijken van deze regels. 

Studenten krijgen geen voedselpakket 
Studenten komen niet in aanmerking voor een voedselpakket omdat zij studiefinanciering krijgen en met een bijbaantje geld bij kunnen verdienen. Uitzonderingen zijn studenten die onder bewind staan en/of een kind hebben. Tijdens de Corona pandemie kunnen er uitzonderingen ontstaan, deze worden per aanvraag zorgvuldig bekeken.

Downloaden aanvraagformulier