Regels & criteria

Regels & criteria

Om te beoordelen of iemand een voedselpakket krijgt, hanteren wij landelijke regels en criteria. Hieronder leest u een samenvatting van deze toekenningscriteria (herziene versie). Een voedselpakket wordt altijd aangevraagd door een hulpverlener. 

Als het besteedbaar bedrag van een huishouden onder de VBN norm zit, helpen wij wekelijks met voedselondersteuning. Deze ondersteuning is voor gemiddeld 3 dagen per week. Het aantal voedselproducten hangt af van het aantal personen binnen een huishouden, m.u.v. pleegkinderen.
Minimaal 1x per 6 maanden hebben we een gesprek (herintake) met de klant waarbij de persoonlijke en financiële gegevens worden geactualiseerd.

1. Normbedragen

De normbedragen per maand zijn met ingang van 1 januari 2024 als volgt:

Aantal kinderen Alleenstaand Echtpaar/samenwonenden
0 315 430
1 430 545
2 545 660
3 660 775
4 775 775*
5 775* 890*

 

Uitgangspunt is dat ieder huishouden 1 pakket ontvangt. Het normbedrag voor toelating conform criteria en de grootte van het voedselpakket wordt met name bepaald door het aantal inwonende gezinsleden.

Heeft u wekelijks leefgeld, dan berekenen we het maandbedrag door het weekbedrag te vermenigvuldigen met 4,3333. Heeft u een bewindvoerder? Dan moet hij/zij uw aanvraag indienen. Hierbij moet het budgetplan meegestuurd worden.

2. Inkomsten
Hieronder vallen alle netto inkomsten, inclusief toeslagen en (voorlopige) teruggaaf inkomstenbelasting van aanvrager, van de partner of inwonende volwassene waarmee een gezamenlijke huishouding wordt gevoerd. Voor inwonende (kostgeld verdienende) kinderen of andere familieleden gaan we uit van een bijdrage van € 300,- en we tellen bijvoorbeeld het kind gebonden budget ook mee. 

Niet meegeteld worden: 

 • inkomsten die een specifiek doel hebben, zoals langdurigheidstoeslag en kleine inkomsten uit hobby
 • vakantietoeslag
 • kinderbijslag
 • studiefinanciering inwonende kinderen
 • persoonsgebonden budget (PGB)
 • neveninkomsten van kinderen zoals krantenwijk, bijbaantje e.d. 

3. Uitgaven

Bij de uitgaven tellen alleen de kosten mee van de personen van wie het inkomen is meegeteld. Kosten, die bijvoorbeeld vanuit de kinderbijslag of persoonsgebonden budget worden voldaan, tellen dus niet mee. De meest voorkomende zaken die bijna alle uitgaven afdekken zijn: 

 • Huur 
 • Rente en aflossing hypotheek 
 • Energie en water 
 • Premie ziektekostenverzekering en overige verzekeringen
 • Gemeentelijke belastingen (voor zover die daadwerkelijk worden betaald) 
 • Belastingen Waterschap (voor zover die daadwerkelijk worden betaald) 
 • Aflossing van schulden (schulden aan familieleden worden in beginsel niet meegenomen) 
 • Kosten voor huisdieren (in redelijkheid)

Persoonlijke en huishoudelijke uitgaven gebundeld in 1 bedrag
Vanaf 2022 worden de persoonlijke en huishoudelijke uitgaven gebundeld. Dat betekent dat er een vast bedrag staat voor zaken als (eigen risico, kabel tv, internet, mobiele telefoon, kleren, persoonlijke verzorging enz.). Die bedragen zijn:

1e persoon                           € 175,-
2e volwassen persoon            € 100,- extra
2e persoon onder 18 jaar        €  60,- extra
3e persoon en meer*              €  60,- per persoon extra

*Voedselbank Nederland gaat ervan uit dat een volwassen kind enige vorm van inkomen heeft (zoals werk, bijbaan, uitkering, DUO) waarvan de persoonlijke uitgaven kunnen worden betaald.

Voorbeeld
Voor een moeder met een klein kindje, is het vaste bedrag €235,- (€175,- voor de moeder + €60,- voor het kindje)
Voor een moeder met een volwassen kind, is het vaste bedrag €275,- (€175,- voor de moeder + €100,- voor volwassen kind)
Voor een echtpaar met een kind onder de 18, is het vaste bedrag €410,- (€350 voor 2 volwassenen + €60,- voor het kind)

Niet meegeteld worden

 • Autokosten worden in principe niet meegerekend. Autokosten worden alleen nog in heel bijzondere situaties meegerekend in de berekening, het gaat om aantal KM x €0,35 ct. De kosten kunnen gedeeltelijk meegeteld worden in de berekening als u aan één van de onderstaande voorwaarden voldoet:
  1. Auto is noodzakelijk voor werk of re-integratie-traject buiten uw woonplaats en de kosten worden niet vergoed.
  2. Auto is noodzakelijk vanwege chronische gezondheidsproblemen van aanvrager of gezinslid.
 • Premie voor spaar-, pensioen- of overlijdensrisicoverzekering met spaarelement, voor zover niet verbonden aan de eigen woning 

4. Hardheidsclausule

Het is onmogelijk om alle situaties te vangen in regeltjes. Indien het toepassen van de hiervoor vermelde regels, in zeer bijzondere situaties, tot ongewenste situaties leidt, kan de beoordelaar van de Voedselbank bij uitzondering, maar wel onderbouwd, afwijken van deze regels.

Studenten krijgen geen voedselpakket 
Studenten komen niet in aanmerking voor een voedselpakket omdat zij studiefinanciering krijgen en met een bijbaantje geld bij kunnen verdienen. Uitzonderingen zijn studenten die onder bewind staan en/of een kind hebben. Tijdens de Corona pandemie kunnen er uitzonderingen ontstaan, deze worden per aanvraag zorgvuldig bekeken.